جمعه، دی ۱۸، ۱۳۸۸


اگر سیـ.ـنه ی راستت را در دست چپم و سیـ.ـنه ی چپت را در دست راستم قرار دهی ...

اون وقت تازه میفهمم که بزرگ شدی.

چرا ؟ چون بلاخره فهمیدی که راست تو میشه چپ من . آورین آورین.