سه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۹

[ زن چشاشو به آرومي باز ميکنه ]


-  چرا همه جا تاريکه؟
+ چون شب شده عزيزم
-  کي شب شد ، من چقدر خوابيدم؟
+  زياد عزيزم
-  ما کجاييم؟
+  نميدونم
-  نميدوني؟ چور ممکنه ندوني ، ما از کجا ميايم؟
+  منم مث توام عزيزم ، هيچي يادم نمياد.
-  داري منو ميترسوني. چرا من هيچي يادم نمياد؟ ما داريم کجا ميريم؟
+  نميدونم ، همونطوري که توام يادت نمياد
-  چرا وا نميستي؟ بايد از يکي بپرسيم. ، چرا هيچ ماشيني تو جاده نيست، من ميترسم
+  نميدونم عزيزم ، چشاتو ببند سعي کن بخوابي.
-  چرا پاتو از رو گاز برنميداري؟ چرا من نميتونم بيرون و ببينم ، چرا بيرون اين قدر تاريکه؟
+  نميتونم عزيزم ، نميدونم ، حالا بخواب.
- تو رو خدا وقتي چشامو باز کردم يادت بياد ما کي هستيم ، از کجا اومديم و اين جاده به کجا ميره
+  هيچ وقت نميفهميم عزيزم ، ما گم شديم. بعضيا وقتي گم ميشن هيچ وقت پيدا نميشن
-  ما گم شديم؟
+ ما مدت هاست گم شديم ، و تو بارهاست چشاتو باز ميکني و همين سوال ها رو ازم ميکني ، بعد ميخوابي ، باز بيدار ميشي و يادت نمياد که اينا رو پرسيدي و باز ميپرسي و باز ميپرسي ، بخواب عزيزم هيچي ، هيچ وقت درست نميشه
- ميشه دستمو يگيري؟ من ميترسم ، دفعه هاي قبلم ازت ميخواستم دستمو بگيري؟
-  نه هميشه عزيزم ، فقط گاهي که خيلي به لبه هاي درک کردن نزديک ميشي. بخواب، فقط سعي کن بخوابي ، آروم بخواب
تنها اميد من اينه که تو با جواب همه ي سوال هامون بيدار شي


[زن با بي اعتمادي و ترس چشمانش را ميبندد و روي هم فشار ميدهد]


[Holy Killer - Lost Highway -2009]

[+] [+]