چهارشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۹

[جلسه مصاحبه شغلی]

+  بخوان

- خواندن نمیدانم

+ خانوم منشی ! نفر بعدی لطفا

شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

قانون شماره 2335:

هر چیزی که به شما بال میده یه روزی شما رو به گا میده