جمعه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۹

و خدای بزرگ !

فردا روز آنگاه که در زیر خورشید داغ ، بر خیابان های سوزان شهرمان میدویدیم اگر بند کفش هایمان باز شد ، تو فقط بند کفش هایمان را ببند ، که مدت هاست ما را بیش از این از تو انتظاری نیست…