پنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹

تو ماشین های سوپر اسپورت که سرعت و اکسلریشن و هندلینگشون به وسیله ی سیستم های الکترونیکی پیشرفته محدود و کنترل میشه که راننده به خاطر خطای انسانی کنترل ماشین رو از دست نده ، یه دکمه ای هست که همه ی این سیستم ها رو غیر فعال میکنه به اسم

"Drive On Your Own"

اگه دفترچه راهنمای ماشینو بخونید نوشته به محض فشار دادن این دکمه تمام خدمات ماشین از گارانتی کارخونه خارج میشه.

هر آدمی یه روزی تو زندگیش باید با چشمای خیس ، با عربده بکوبه رو اون دکمه ی قرمز لعنتی ، چشاشو ببنده و پدال گاز زندگیشو تا ته فشار بده.

[+] [+] [*]

دوشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۹

در درون هر باکــره ، فاحــشه ای

و در درون هر فاحــشه ، باکــره ای

و من چون گرگی باران زده ، تشنه به آن روی دیگر

با فاحشه میخوابم تا باکره اش بیابم

باکره میابم تا فاحشه اش بیدار کنم

راستش را بخواهید نه به فاحشه ها اهمیت میدهم نه به باکره ها .

من به آن چشمان حیرت زده ، ناشی از کشف آن روی دیگر خویشتن خویش ، آن ناباوری وهم انگیز از زیستن موجودی دیگر در پس نهانی ترین نهان روح ، من به آن انکار در عین دیدار ، به آن چشمان ترسیده و دهان نیمه باز…

بیمار گونه ، مست منشانه ، شیطان وار ، خالق گونه

مشتاقم ، مشتاقم ، مشتاقم…

[+] [+]