شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۸

آدم ها به دسته تقسیم میشن :

اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گا.ییده میشه
و
اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گاییده نمیشه.

اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گا.ییده نمیشه ، سر چیزای دیگه دهنشون گا.ییده میشه.

وعدالت بدین صورت در میان بشریت برقرار میشه که:

میزان گا.ییدگی در کل بشریت باید برابر باشه.

پنجشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۸اگه من خدا بودم هیچ وقت به انسان ها نمیگفتم که خدایی وجود داره

راه های بهتری هم واسه تخلیه هیجان
و ایجاد و رهبری جنگ ها وجود داشت

مثلا میرفتم کاماندوز دو بازی میکردم حتی


دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۸


زمستان که بیاید بر روی شاخه های درختان تبر آویزان میکنند

درخت ها باید حساب کار خودشان را بکنند

در بهار سبز نباید شد

---------------------

بهار آمد

همه ی جنگل سبز شده بود

تبر ها را از شاخه های درختان دار زده بودند

یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۸


- راس میگی ؟

+ به خدا !

- کدوم خدا ؟

شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۸


هان ای سیه خفتگان مهر بر گوش خورده
نمیشنوید؟ بر شما نفیر ترس میزنند

این تخمی که شما کاشتید ، خوشه های خشم میدهد
و چون فصل درو شود ، از هم خواهد دریدتان

بترسید از آن روزی که قلندران توبه بشکنند
و شمشیرهای عدالت از پستوی خانه بیرون کشند

بترسید از آن روزی که داس دهقانان خون درو کند

از خدا که نمیترسید ، از عدالت هم باکی ندارید
بیایید و از ترس بترسید