دوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۹

از آدم هایی که تا دیروز حرف میزدند
و امروز ناگهان به سکوتی سهمگین فرو میروند
بترسید…

[+] [+]