جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

شیخ ما را در میانه ی عبادت حالتی عجیب شد .

از مستی عبادت پیراهنش را چاک همی داد و نعره زنان رو به آسمان کرد و فرمود :

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

از آسمان پاسخ آمد : بیـــلاخ!

0 comments:

ارسال یک نظر