شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۸شما بیشتر از اینکه دم بخت باشی دم تختی