چهارشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۸


شـــــرع یا شـــــــّر

مسئله این نیست ، سفسته این است