پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۸


قانون وضع میکنند تا قانون ها را قانونی نقض کنند.