شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۸


آن کس که بداند و بداند که بداند، گایـیـ.ـده دهان خویش شب و روز بنماید

وان کس که نداند و نداند که نداند، حال و هولی در این گیتی تخـ.می بنماید