یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


+ با من ازدواج میکنی؟

- آره !

+ گه میخوری .