یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


مثل مزه ی تلخ گس عطر زیر گردن