یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸


همانا در پس هر شب جمعه ای ، عصر جمعه ای قرار دادیم

باشد که فراموش نکنید که در نهایت گا**ده خواهید شد