شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۸

+ : ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشت ، به خون یاران ...

ممد : چرا اتفاقا بودم دیدم .

[جمعیت داد میزنن رووووح و هر کدوم به سمتی فرار میکنن]