شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸+ همیشه نیمه ی پر لیوانو ببینید ، شاید توش شاشیده باشن.