پنجشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۹


و خدا با عصبانیت عربده زد که "به جهنم افروخته بیفکنیدش"

[و مرد همچنان میخندید ...]