شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹

“بسمه اتعالی”

من الیوم ، دموکراسی ، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت است.

هالی علیه رحمه

.