شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹

“بسمه تعالی”

من الیوم ،دست ما همان داف ماست

هالی علیه رحمه