شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹

نه سه نقطه ایم که یعنی ادامه داریم …

نه نقطه ایم که یعنی تمام شدیم.

دو نقطه ایم ، مانده بین زمین و هوا ..

هر که میرسد یا کممان میکند یا زیادمان ، تا شاید آن گونه که دوست دارند دوستمان بدارند.