یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۹

گر حکم کنند که سبز گیرند ، در شهر هر آنکه هست گیرند