چهارشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۹

[جلسه مصاحبه شغلی]

+  بخوان

- خواندن نمیدانم

+ خانوم منشی ! نفر بعدی لطفا