چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

از این سیستمام که به یکی بگم یه کاری رو نکن ، بره بکنه و در نتیجه کردن اون کار :

بسوزه ، کـــونش پاره شه ، جــــر بخوره ، به خاک سیاه بشینه ، پر پر شه ، بد بخت شه ، فلک زده شه ، به گــا بره ، بال بال بزنه ، انش در بیاد

دیگه به تخــــمم نیست.

[+] [+]