یکشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۹

تو مار و پله یادتونه یه مار درازی بود، چند تا خونه مونده به آخر.
من تو زندگیم همش از همون میخورم

[+] [+]