یکشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۹

فرزندم. مادرت فاحشه ای بود لرزان ، تو مادرش کردی

[+] [+]