چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۹

آی یاری که ندارم بیا ، دلداری که ندارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم نیستیم
ولی
بیا


کـــــون کش بیا
جـــــــــاکش بیا


نمیدونیم از چی به گا رفتیم
اما اگه از نبودن توئه
خیلی دیــــوثی ، بیا


اینایی که میگم از جـــاکشیم نیست
از بدخشانمه
از جان نا آروممه


تو کاریت نباشه
فقط بیا
هر کی هستی
هر جا هستی
بیا بیا

[+] [+]