چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۹

بر لبه ی بلند ترین صخره ای که یافتی بایست و بپر 

فرشته اگر که باشی …

تا زمین بال های نهانت کتف هایت را خواهند شکافت و پرواز خواهی کرد

[+] [+]