سه‌شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۰

گوشه ی جهنم
مردی
خسته از حمل آن همه سوال بی جواب
میان شعله های خشم و درد
خوابش برده

[+] [+]