یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸


من عاشق اون لحظه ایم که موهاشونو میدی پشت گوشاشون

دستاتو میزار دو طرف صورتشون

انگشتای شصتت رو میزاری رو شقیشقشون

و درست تو مرکز چشماشون نگاه میکنی و لبخند محوی میزنی

و معصومیت محض رو میبینی

درست تو همون لحظه ست که زمان متوقف میشه و میخوای تا همیشه همین جوری بمونی و نگاه کنی

حتی وسوسه ی بوسیدن هم نمیتونه به این احساس معلق بودن در خلاء غلبه کنه ...