یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸


- آقا من یه آهنگ بخونم؟

- بخون!

- گیتارشو در میاره و شروع میکنه : اگه یه روز بری سفر ...

در این لحظه جمعیت به طور هماهنگ شات گان هاشنو رو در میارن و مغزشو میپاشونن رو دیوار.