سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸


در شهر من جسم ها را با ترس به روح های فسرده زنجیر کرده اند

درمیانه شهر که میروی تنها سایه ها را میبینی که با هم عشق بازی میکنند

.

.

.

به زودی سایه هایمان را نیز به بند میکشند

و در میانه ی همین شهر ، مستانه حد میزنند