سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸


+ روز های شخمی : قسمت دوم - Bag Of Sh.it +


[شب - داخلی - اتاق خواب زن و مرد - تخت خواب]

مرد : زن !

زن : ... (خوابیده است و پاسخ نمیدهد)

مرد : زن ، زن ، زززززن !

زن : ( بیدار میشود) بله مرد؟

مرد : هیچی خواستم تاکید کنم که شاشیدم تو این روابط عاطفی که من و تو داریم.