دوشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۸


مجموعه " روزهای شخمی" از این پس هر چند وقت یک بار

-----------------------------------------------------------

+ روز های شخمی : قسمت اول - بع بع +

زن : مرد !

مرد : بله زن ؟

زن : بریم رو تخت ؟

مرد : بــــیلاخ !

زن : لوووووس ، تو همیشه جر میزنی ، امشب نوبت من بود بگم بیلاخ .

مرد : بیـــلاخ !