شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۸


هان ای سیه خفتگان مهر بر گوش خورده
نمیشنوید؟ بر شما نفیر ترس میزنند

این تخمی که شما کاشتید ، خوشه های خشم میدهد
و چون فصل درو شود ، از هم خواهد دریدتان

بترسید از آن روزی که قلندران توبه بشکنند
و شمشیرهای عدالت از پستوی خانه بیرون کشند

بترسید از آن روزی که داس دهقانان خون درو کند

از خدا که نمیترسید ، از عدالت هم باکی ندارید
بیایید و از ترس بترسید