یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۸


- راس میگی ؟

+ به خدا !

- کدوم خدا ؟