دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۸


زمستان که بیاید بر روی شاخه های درختان تبر آویزان میکنند

درخت ها باید حساب کار خودشان را بکنند

در بهار سبز نباید شد

---------------------

بهار آمد

همه ی جنگل سبز شده بود

تبر ها را از شاخه های درختان دار زده بودند