شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۸

آدم ها به دسته تقسیم میشن :

اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گا.ییده میشه
و
اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گاییده نمیشه.

اونایی که واسه پول در آوردن دهنشون گا.ییده نمیشه ، سر چیزای دیگه دهنشون گا.ییده میشه.

وعدالت بدین صورت در میان بشریت برقرار میشه که:

میزان گا.ییدگی در کل بشریت باید برابر باشه.