دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸

- خدایا !

+ بله بنده ی تنهای من؟

- با شما نبودم.