دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸


تا تو ناز میکنی ، من الناز میــکنم

بازم ناز کنی سانازم میکــنم

پ.ن. : درباره ی ناز کردن های اول ارتباط