دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸


در دنیایی که همه چیز سیاه است ، سپیدی خود شیطان است