دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸


مرگ را باید از این خانه برون بردن و کشتن