دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸


این روح های سنگین
این شب های غمگین

این دست های بسته
این حوس های خسته


این خنده های نالان
این اشک های باران

این فریاد های رنجور
این اسم ها ی منفور

این نسل های غمگین
این بغض های سنگین

این مرگ های زنده
این زنده های مرده

این "تو" های رفته
این "من" های مانده