جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

به درجه ی باز شدن پاهایت نیست عزیزم.

به وحشی بودن روحت است که رام بودنش از نعل های کوبیده شده روی بال هایت پیداست.

گفته بودم رفیق نیمه راهی. تو فرشته شدی . من شیطان ماندم.