یکشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۹

یه ربات خدمتکارم نداریم که شب به شب حوصلمون سر میره تقی بزنیم در کونـــش ، تو خونه بیفته دنبالمون.

+ از لحاظ تفریحات سالم